Naujų įrodymų priėmimo apeliacinės instancijos teisme pagrindas ir teisėtumas

Naujų įrodymų apeliacinės instancijos teisme pateikimo apribojimai

Kasacinio teismo jurisprudencijoje ne kartą yra išaiškinta, kad dalyvaujantys byloje asmenys bendriausia prasme neturi teisės teikti naujus įrodymus apeliacinės instancijos teisme. Toks draudimas – ribotos apeliacijos, būdingos civiliniam procesui, išraiška. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka paskirtis – neperžengiant apeliacinio skundo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, o šio apeliaciniam procesui keliamo tikslo įgyvendinimas būtų apsunkintas arba netgi apskritai taptų neįmanomas, jeigu dalyvaujantys byloje asmenys turėtų neribotą procesinę galimybę teikti apeliacinės instancijos teisme naujus įrodymus ir jais remtis. Todėl, siekiant pašalinti (ar sumažinti) tokių padarinių atsiradimo galimybę, proceso įstatymo lygmeniu ir yra įtvirtintas draudimas teikti, o kartu ir priimti, naujus įrodymus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. lapkričio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-349-248/2019, 19 punktas).

Naujų įrodymų priėmimo apeliacinės instancijos teisme pagrindai

Kita vertus, kasacinis teismas yra ne kartą yra pažymėjęs, kad draudimas priimti naujus įrodymus apeliacinės instancijos teisme nėra absoliutus. Pagal kasacinio teismo praktiką apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas dėl kiekvieno naujo pateikto įrodymo, turi patikrinti ir įvertinti: 1) ar buvo objektyvi galimybė pateikti įrodymus bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, 2) ar vėlesnis įrodymų pateikimas neužvilkins bylos nagrinėjimo, 3) ar prašomi priimti nauji įrodymai turės įtakos sprendžiant šalių ginčą; ar šalis nepiktnaudžiauja įrodymų vėlesnio pateikimo teise (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. birželio 28 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-237-684/2019 33 punktas). Taigi, SVARBU yra tai, kad apeliacinės instancijos teismas, net nustatęs, kad įrodymas galėjo būti pateiktas pirmosios instancijos teisme, turi nustatyti, ar nėra sąlygų taikyti CPK 314 straipsnyje išvardytas išimtis, ir šį įrodymą priimti.

LAT savo praktikoje papildomai pažymėjo, kad teismas turi taikyti įstatymus, tik patikimais duomenimis nustatęs bylai svarbias faktines aplinkybes, todėl tuomet, kai nustatomas fakto klausimas, gali būti priimami nauji sužinoti, išreikalauti įrodymai, jeigu šalis šia teise nepiktnaudžiauja (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. vasario 13 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-38-969/2015, 2016 m. balandžio 14 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-218-916/2016 14 punktas).

Teisė pasisakyti dėl naujų įrodymų priėmimo

LAT naujausioje savo praktikoje pažymėjo, kad priešingos bylos šalies teisės pasisakyti dėl naujų įrodymų užtikrinimo yra BŪTINOJI naujų įrodymų priėmimo apeliacinės instancijos teisme SĄLYGA (2021 m. birželio 23 d. LAT nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-196-421/2021). Teismas pažymėjo, kad ši sąlyga nėra expressis verbis (aiškiais žodžiais, tiesiogiai) įtvirtinta  CPK 314 straipsnyje, reglamentuojančiame naujų įrodymų apeliacinės instancijos teisme priėmimą, tačiau išplaukia iš pamatinių rungimosi ir šalių procesinio lygiateisiškumo principų (CPK 12 ir 17 straipsniai), kurie privalo būti užtikrinti visų instancijų teisminiuose procesuose.  Svarbu pažymėti tai, kad naujų įrodymų apeliacinės instancijos teisme priėmimas yra TEISĖTAS procesinis veiksmas tik tada, jeigu apeliacinės instancijos teismas, nustatęs pagrindą taikyti draudimo priimti naujus įrodymus išlygą, SUTEIKIA priešingai bylos šaliai GALIMYBĘ PASISAKYTI dėl naujų įrodymų.

Kita svarbi LAT minėtoje nutartyje padaryta išvada dėl naujų įrodymų priėmimo teisėtumo yra ta, kad apeliacinio skundo ir prie šio skundo pridėtų naujų įrodymų išsiuntimas priešingai bylos šaliai, kad ši proceso įstatymo nustatyta tvarka pateiktų atsiliepimą į apeliacinį skundą, savaime nereiškia tinkamo pirmiau nurodytos sąlygos įgyvendinimo – TEISMAS PRIVALO ATSKIRAI INFORMUOTI šalį apie savo ketinimą priimti naujus įrodymus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gegužės 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-206-701/2018, 54, 55 punktai).

Pagrindas pripažinti tinkamą bylos šalies teisės pasisakyti (pateikti savo nuomonę) dėl naujų įrodymų užtikrinimą egzistuoja tik tada, jeigu bylos šalis yra informuota apie apeliacinės instancijos teismo ketinimą priimti naujus įrodymus (ir jais remtis) ir jai yra nustatytas protingas terminas paaiškinimams dėl naujų įrodymų pateikti

Taigi, šioje nutartyje LAT pateikė reikšmingą išaiškinimą dėl naujų įrodymų apeliacinės instancijos teisme priėmimo teisėtumo – kita šalis turi būti teismo atskirai informuota apie teismo ketinimą priimti naujai pateiktus įrodymus bei jai turi būti suteikta galimybė pareikšti dėl jų savo nuomonę. Neįvykdžius šių sąlygų, nauji įrodymai apeliacinės instancijos teisme negali būti priimami, o jų priėmimas bei sprendimo jais pagrindimas galėtų sudaryti kasacinio skundo pagrindą.

Visos teisės saugomos. Cituojant arba kitaip platinant šią informaciją būtina nurodyti informacijos šaltinį.

Panašūs įrašai

Rašyti komentarą

Naujausi straipsniai

Žurnalistų atsakomybė už tikrovės neatitinkančios informacijos skelbimą
2024-02-20
Vaiko gyvenamosios vietos keitimas
2024-01-12
Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo atsisakymo pagrįstumas, pateisinant jos sudarymo termino pabaiga
2023-11-25