Buvusio sutuoktinio išlaikymas

Aplinkybė, kad, nutraukiant santuoką, vienas iš tėvų, su kuriuo nelieka gyventi vaikas, turės pareigą mokėti vaikui išlaikymą, yra natūrali ir daugumai žinoma. Tačiau tai, kad po santuokos nutraukimo tam tikrais atvejais buvęs sutuoktinis turės teisė į išlaikymą, vis dar dažnu atveju yra staigmena. Tad šiame straipsnyje pateikiame informaciją apie tai, kokiais atvejais bei esant kokioms sąlygoms pagal teismų praktiką gali būti tenkinamas reikalavimas įpareigoti buvusį sutuoktinį teikti išlaikymą.

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.72 str. yra bendroji norma, reglamentuojanti sutuoktinių tarpusavio išlaikymo santykius. Šio straipsnio 1 dalis numato, kad teismas, priimdamas sprendimą dėl santuokos nutraukimo, priteisia išlaikymą to reikalingam buvusiam sutuoktiniui, jeigu išlaikymo klausimai nenustatyti sutuoktinių sudarytoje sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Sutuoktinis neturi teisės į išlaikymą, jeigu jo turimas turtas ar gaunamos pajamos yra pakankami visiškai save išlaikyti.

Aiškindamas ir taikydamas CK 3.72 str. straipsnio nuostatas, kasacinis teismas yra nurodęs, kad pareiga išlaikyti atsiranda tuo atveju, jeigu kitas sutuoktinis turi teisę į išlaikymą. Pareiga remti kitą sutuoktinį nesiejama su šią pareigą turinčio sutuoktinio kalte dėl santuokos nutraukimo, dėl prašančio išlaikymo sveikatos būklės ir kita.  

  Šio straipsnio 1 dalyje sutuoktinio teisė į išlaikymą siejama su jo turtine padėtimi, o ne su sveikatos būkle ar kitomis aplinkybėmis. Dėl to laikytina, kad ir darbingas sutuoktinis, kurio turimas turtas ar gaunamos pajamos nėra pakankami minimaliam pragyvenimo lygiui užsitikrinti, turi teisę reikalauti išlaikymo iš kito sutuoktinio, kurio turimas turtas ir gaunamos pajamos tokį gyvenimo lygį užtikrina. Ir priešingai, sutuoktinis, turintis turto ar pajamų, kurie pakankami jam išsilaikyti, neturėtų teisės į išlaikymą.

CK 3.72  straipsnio 5 dalis nustato kriterijus, į kuriuos privalo atsižvelgti teismas, spręsdamas išlaikymo priteisimo ir jo dydžio klausimus:

  • santuokos trukmę
  • išlaikymo reikalingumą
  • abiejų buvusių sutuoktinių turtinę padėtį
  • jų sveikatos būklę
  • amžių
  • jų darbingumą
  • nedirbančio sutuoktinio įsidarbinimo galimybes
  • bei kitas svarbias aplinkybes.

Pareiga įrodyti, kad turimas turtas ar pajamos nėra pakankamos, t. y. neužtikrina minimalių poreikių, ir reikalingas išlaikymas, tenka sutuoktiniui, reikalaujančiam priteisti išlaikymą. Šis sutuoktinis gali pasinaudoti CK 3.72 str.  straipsnio 2 dalimi, įtvirtinančia prezumpciją, kad sutuoktiniui reikalingas išlaikymas, jeigu jis augina bendrą savo ir buvusio sutuoktinio nepilnametį vaiką, yra nedarbingas dėl savo amžiaus ar sveikatos būklės. Tokiu atveju kitas sutuoktinis, nesutikdamas mokėti išlaikymą, turi tą prezumpciją paneigti.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad vertinant, ar užtenka prašančiam priteisti išlaikymą sutuoktiniui jo turimo turto ir pajamų save išlaikyti, svarbu nustatyti, koks yra jo pragyvenimo lygis, t. y. ar sutuoktiniui racionaliai naudojant turimą turtą ir pajamas, užtikrinami minimalūs būsto, maitinimosi, apsirengimo, sveikatos priežiūros ir kiti poreikiai. Minimaliųjų poreikių patenkinimo kriterijus taikytinas ir tada, kai sprendžiama, ar išlaikymą privalantis teikti sutuoktinis yra finansiškai pajėgus tai daryti. Teismas, nustatęs, kad prašančio priteisti išlaikymą sutuoktinio minimalūs poreikiai neužtikrinami, gali jam priteisti išlaikymą iš kito sutuoktinio tik tada, jeigu tai nereikš, kad tokiu atveju liks neužtikrinti išlaikymą turinčio teikti sutuoktinio minimalūs poreikiai. 

Išlaikymui sutuoktiniui priteisti reikšmingi abu aspektai: tiek išlaikymo reikalingumas, tiek ir galimybė išlaikymą teikti. Nenustačius vienos iš šių sąlygų, galima konstatuoti, kad CK 3.72 str. straipsnio 2 dalyje nustatyta prezumpcija paneigta

Teismai priteisia išlaikymą, jei sutuoktinis įrodo, kad neturi pakankamai lėšų, kad būtų patenkinti jo būtinieji poreikiai. Pavyzdžiui, vienoje iš bylų teismas priteisė buvusiam sutuoktiniui , dėl kurio kaltės iširo santuoka, mokėti po 300 Eur išlaikymą kas mėnesį kitam sutuoktiniui, su kuriuo buvo išgyventa santuokoje trisdešimt metų ir kuris nebedirba ir pajamų neturi, nes dėl dukros globos negali grįžti į darbo rinką ir dirbti, kitų asmenų, galinčių nuolatinai rūpintis neįgalia dukra nėra

Kitoje byloje teismas priteisė mokėti išlaikymą ne tik vaikams, bet ir sutuoktinei, nustatęs, kad ieškovė yra motinystės atostogose: augina dvi mažametes dukras, kurių vieną vis dar dalinai maitina motinos pienu. Tai ženkliai riboja net minimalias ieškovės įsidarbinimo galimybes. Iš ieškovės pateiktų banko sąskaitos išrašų matyti, kad ieškovės pajamas sudaro tik 214,00 Eur dydžio gaunama vaiko priežiūros išmoka už jaunesniąją dukrą, kitų pajamų ieškovė neturi. Kaip nurodo ieškovė, po patirto smurto ji su dukromis išėjo gyventi atskirai ir išsinuomojo butą (duomenys neskelbtini) mieste, o materialinę pagalbą ieškovei teikia artimieji. Taigi, darytina išvada, kad šiuo laikotarpiu minimalūs ieškovės poreikiai nėra užtikrinami (2021-07-27 Kauno apygardos teismo nutartis byloje Nr. e2S-1321-775/2021).

Taigi, analizuojant teismų praktiką, pažymėtina, kad reikia pateikti tikrai nemažai įrodymų, siekiant įtikinti teismą dėl sunkios finansinės padėties. Tai, pavyzdžiui, ne tik duomenys apie mažas pajamas arba jų nebuvimą, bet taip pat duomenys apie turto/santaupų neturėjimą, o aplinkybė, kad asmenį byloje atstovauja privatus advokatas, suteikia teismui pagrindą spręsti, kad asmuo disponuoja didesnėmis pajamomis, nei nurodoma.

Na ir galiausiai pažymėtina, kad priteisto išlaikymo dydis, pasikeitus aplinkybėms, gali būti keičiamas – jeigu išlaikymas buvo priteistas periodinėmis išmokomis, tai, iš esmės pasikeitus šio straipsnio 5 dalyje numatytoms aplinkybėms, bet kuris iš buvusių sutuoktinių gali reikalauti padidinti ar sumažinti išlaikymo dydį ar apskritai nutraukti išlaikymo mokėjimą

Periodinės išmokos mokamos iki kreditoriaus gyvos galvos ir kasmet indeksuojamos Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

Tai, pavyzdžiui, jei sutuoktinis, kuris turi pareiga mokėti išlaikymą kitam sutuoktiniui, patiria traumą ir tampa neįgaliu, dėl ko jo pajamos sumažėja taip, kad jų pakanka tik jo būtiniems poreikiams tenkinti, tokiu atveju, teismas, įvertinęs šias pasikeitusias aplinkybes, gali sumažinti mokėtino išlaikymo dydį arba jį išvis nutraukti.

Panašūs įrašai

Rašyti komentarą

Naujausi straipsniai

Žurnalistų atsakomybė už tikrovės neatitinkančios informacijos skelbimą
2024-02-20
Vaiko gyvenamosios vietos keitimas
2024-01-12
Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo atsisakymo pagrįstumas, pateisinant jos sudarymo termino pabaiga
2023-11-25