Atsakomybė už šmeižiančius komentarus socialinėje žiniasklaidoje

socialiniai-tinklai-telefonas-aplikacija-komentaras
www.pixabay.com

Tikriausiai niekas nesiginčys, kad šiandien gyvenimas yra neįsivaizduojamas be socialinės žiniasklaidos, komunikacijos priemonių, socialinių tinklų, kurių kiekis, o taip pat jais besinaudojančių žmonių skaičius auga kasdien. Socialiniuose tinkluose šiuolaikinis žmogus galima sakyti „gyvena“, t.y. įkelia nuotraukas (Instagram, Facebook, Snapchat), talpina asmeninę bei profesinę informaciją apie save bei savo veiklą (Twitter, Facebook, Linked in), dalyvauja įvairių teminių grupių veikloje, diskusijose, forumuose, kur tiek talpina, tiek skaito informaciją bei ją komentuoja.
Asmuo iš esmės yra laisvas informacijos talpinimo bei savo nuomonės reiškimo socialinėje žiniasklaidoje (socialiniuose tinkluose) formaliuoju aspektu – nėra atliekamas joks išankstinis skelbiamų faktų ar duomenų, komentarų patikrinimas tiek teisingumo, tiek teisėtumo ar moralumo aspektu. Taigi, žmogus šiandien ne tik laisvai talpina savo, bet ir komentuoja socialinės žiniasklaidos, socialinių tinklų naudotojų pateikiamą informaciją, reiškia savo nuomonę, kuri ne visada būna etiška ir atitinkanti gerosios moralės reikalavimus.
Taigi, ten, kur yra laisvė reikšti savo nuomonę, egzistuoja žmogaus teisių pažeidimo rizika, galimybė asmenį įžeisti ar netgi jį apšmeižti dėl tam tikrų asmeninių motyvų. Nėra tokia jau reta situacija, kad komentaruose po straipsniais socialinėje žiniasklaidoje (www.delfi.lt., www.alfa.lt, www.15min.lt, www.lrytas.lt ir t.t.) arba socialiniuose tinkluose (Facebook, Instagram, Linked In ir kt.) apie žmogų kokia nors forma (komentaro, atskiru pranešimu ir pan.) parašomas komentaras, kurį sudaro melaginga informacija, šmeižianti asmenį bei jį žeminanti. Dėl tokios informacijos paskelbimo paskyros/anketos autorius, straipsnio subjektas, autorius ir kt. asmenys gali jaustis paniekinti, pažeminti, apjuokti, ko rezultate reikalauja teisingumo atstatymo ir komentatoriaus nubaudimo.
Be abejo, aukščiau nurodyti atvejai, pažeidžiantys žmogaus garbę ir orumą, yra pažeidimai, už kuriuos taikytina atsakomybė. Atsakant į klausimą, kokia atsakomybė taikytina, pažymėtina, kad už asmens garbės ir orumo pažeidimą numatyta tiek baudžiamoji (BK 154 str. „Šmeižimas“), tiek civilinė (CK 2.24 str. „Asmens garbės ir irumo įžeidimas“) atsakomybė.
Šiame straipsnyje daugiau kalbėsiu būtent apie baudžiamąją atsakomybę už asmens šmeižimą socialinėje žiniasklaidoje.

Už asmens garbės ir orumo pažeidimą numatyta tiek baudžiamoji, tiek civilinė atsakomybė.

smeizimas-komentaras-socialiniai-tinklai-izeidimas
www.pixabay.com

Šmeižimas baudžiamosios teisės prasme yra tuo atveju, kai apie asmenį yra paskleista tikrovės neatitinkanti informacija, galinti paniekinti ar pažeminti tą asmenį arba pakirsti pasitikėjimą juo. Tokia formuluotė pateikta Baudžiamojo kodekso 154 str. 1 d. Panagrinėkime šmeižimo požymius detaliau.
Siekiant nustatyti, ar komentaro, pranešimo turinys atitinka šmeižimo sudėties požymius, pirma, reikia nustatyti, ar paskleista informacija neatitinka tikrovės t.y. yra melaginga. Tai yra bet kokie faktai, informacija, žinios, kurie yra neteisingi.
Pvz. Tai gali būti informacija, kad asmuo priklauso tam tikrai seksualinei mažumai arba yra tam tikrų politinių pažiūrų, yra tam tikroje politinėje partijoje ir\ar palaiko neformalius ryšius su tam tikrais asmenimis ir pan., kai ši informacija yra neteisinga.
Tačiau jeigu paskleista informacija yra teisinga, nors ir įžeidžianti ar žeminanti žmogų, šmeižimo Baudžiamojo kodekso prasme nebus.
Antras svarbus momentas, nustatant šmeižimo sudėtį – tikrovės neatitinkančios informacijos pateikimo būdas. Nustatant šmeižimo turinį sudarančius požymius, svarbu atriboti informaciją nuo nuomonės. Bendrąja prasme informacija reiškia žinią, t.y. konstatavimą faktų ir duomenų apie reiškinius, įvykius, asmens savybes, veiksmus. Nuomonė yra subjektyvi ir jai netaikomas tiesos kriterijus. Taigi, skleidžiama informacija turi būti pateikta kaip faktas, bet jokiu būdu ne kaip asmens nuomonė, prielaida ar samprotavimas. Informacija, žinios, faktai turi būti konstatuojamojo pobūdžio, be jokių abejonių ar leidimų suprasti, kad tai yra tik asmens nuomonė ar jo daroma prielaida. Tai turi būti teiginys, nekeliantis jokių abejonių, fakto konstatavimas (Tokio pat įsitikinimo lygio, kaip Vilnius yra Lietuvos sostinė).
Formuluotės gali būti tokios: M.K. yra homoseksualus“, „M.K visada buvo homoseksualus“, „M.K., būdamas homoseksualus“, „nekyla abejonių, kad M.K. yra homoseksualus“ ir panašiai. Negali būti tokių teiginių, kaip „manyčiau, jog M.K. yra homoseksualus“, „turbūt M.K. yra. homoseksualus“, „man atrodo…“tikėtina, galbūt, kad jis yra…“.

Skleidžiama informacija turi būti pateikta kaip faktas, bet jokiu būdu ne kaip asmens nuomonė, prielaida ar samprotavimas.

smeizimas-izeidimas-melas-liudesys-socialiniai-tinklai-internetas
www.pixabay.com

Tokia konstatuojamojo pobūdžio informacija turi būti paskleista, kas reiškia, jog ji turi tapti žinoma nors vienam pašaliniam asmeniui. Kadangi šiame straipsnyje kalba eina apie informacijos paskleidimą socialiniuose tinkluose, soc. žiniasklaidoje, tokios informacijos parašymas, patalpinimas, pavyzdžiui, komentare po viešu pranešimu arba atskirai viešame pranešime, laikytinas paskelbimu, kadangi ją gali perskaityti kiti asmenys. Paskelbti galima paprasčiausiai parašius komentarą, o taip pat kitais būdais, pvz., patalpinus komentare tam tikrą garso įrašą.
Informacijos nurodymas asmeniškai žinutėje nebus laikomas informacijos paskleidimu, kadangi žinutė yra skirta tik jos adresatui. Tačiau jeigu susirašinėjime, forume ir pan. dalyvauja daugiau nei du asmenys, tokios informacijos pateikimas jau bus laikomas paskleidimu, kadangi kiti žmonės gali su ja susipažinti.
Paskutinė sąlyga, kuri turi egzistuoti, siekiant sėkmingo baudžiamojo proceso – paskleista tikrovės neatitinkanti informacija turi paniekinti, arba pažeminti asmenį, arba pakirsti pasitikėjimą juo. Taigi, yra reikalaujama informacijos paskleidimo neigiamo rezultato. Asmuo turi jaustis pažemintas, įžeistas, įskaudintas, jam turėtų būti skaudu, nemalonu. Tai yra būtent tie jausmai, kuriuos asmuo išgyvena dėl tokių faktų paskleidimo.
Pvz. žmogus pavadintas homoseksualiu (ar kitais žodžiais pateikiant šią informaciją), kai jis toks nėra, dėl ko jis yra apšmeižtas, pažemintas kitų asmenų akyse.
Pakirsti pasitikėjimą galima politiku, visuomenės veikėju, įmonės atstovu, vadovu ir pan. Tai dažniausiai yra pakankamai savo rate žinomas asmuo, apie kurį paskleidus tam tikrą informaciją, nukenčia jo reputacija, pasikeičia aplinkinių nuomonė apie jį.
Pvz. Yra paskleista informacija, kad politikas turi tam tikrų politinių ryšių, veikia kitos valstybės naudai. Ši informacija pažemina politiką jo rinkėjų akyse, pakerta pasitikėjimą juo kaip visuomenės atstovu, kas sumažina jo galimybes būti išrinktam kitą kartą ir pan.
Taip pat svarbu yra tai, kad šmeižimas yra tyčinis nusikaltimas, nes kaltininkas suvokia, kad skleidžiamos žinios yra melagingos, prasimanytos ir žemina kito asmens garbę. Kaltininkas tokias žinias gali būti prasimanęs, išgirdęs, sužinojęs iš kitų asmenų, bet supranta, kad jos neatitinka tikrovės. Tačiau jeigu žmogus nurodo melagingus faktus ir mano, kad jie yra teisingi, sąžiningai klysta dėl jų, tuomet šmeižimo nebus.
Tik egzistuojant visiems aukščiau nurodytiems požymiams, asmuo, kurio atžvilgiu faktai paskleisti, gali kreiptis į teisėsaugos institucijas su prašymu inicijuoti baudžiamąjį procesą ir tikėtis sėkmingo ikiteisminio tyrimo.

Trumpai vertėtų pasisakyti apie baudžiamosios atsakomybės atribojimą nuo civilinės atsakomybės, nes, kaip minėjau, už asmens garbės ir orumo įžeidimą numatyta ne tik baudžiamoji, bet ir civilinė atsakomybė. Kada kuri taikytina? Ar visais atvejais turi pareiškėjas (nukentėjusysis) nuspręsti, koks procesas bus vykdomas, ar yra numatyti aiškūs atribojimo kriterijai?

Jeigu žmogus nurodo melagingus faktus ir mano, kad jie yra teisingi, sąžiningai klysta dėl jų, tuomet šmeižimo nebus.

komentarai-internetas-narsymas-melas-smeizimas-nuomone
www.pixabay.com

Įstatymai nenustato jokių aiškių kriterijų, leidžiančių spręsti, kokiais atvejais asmens garbė ir orumas turi būti ginami baudžiamosios teisės priemonėmis, o kokiais turi būti ginami civilinės teisės priemonėmis.
Tačiau teismų praktika vadovaujasi principu, kad Lietuvos Respublikos teisės sistemoje yra pakankamai priemonių, kuriomis asmuo, manantis, kad jo teisės yra pažeistos, gali efektyviai ginti ir apginti savo interesus, ir nebūtina naudotis baudžiamosios, baudžiamojo proceso teisės normomis. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą pabrėžta, kad labai svarbus yra baudžiamosios ir kitų rūšių teisinės atsakomybės atribojimo klausimas, kad ne bet kokia neteisėta veikla turi būti vertinama kaip nusikalstama, kad baudžiamoji atsakomybė demokratinėje visuomenėje turi būti suvokiama kaip kraštutinė, paskutinė priemonė (ultima ratio), naudojama saugomų teisinių gėrių, vertybių apsaugai tais atvejais, kai švelnesnėmis priemonėmis tų pačių tikslų negalima pasiekti.
Taigi, ikiteisminį tyrimą inicijuojantis pareigūnas, o vėliau ir teismas turi spręsti, ar skunde pateikti teiginiai, įvardijami kaip šmeižiantys asmenį, yra tiek pavojingi, kad juos reikėtų vertinti baudžiamosios teisės kontekste. Taigi, baudžiamosios ir civilinės atsakomybės atskyrimo kriterijus – veikos pavojingumas.

Ne mažiau svarbu ir tai, kad asmuo, kuris buvo apšmeižtas, gali pats apsispręsti, kokiomis priemonėmis jis gins savo teises, t.y. jis gali kreiptis tiek į ikiteisminio tyrimo įstaigą, prašydamas inicijuoti ikiteisminį tyrimą, tiek ir į teismą su ieškiniu. Jeigu buvo apšmeižtas juridinis asmuo, tai pasirinkimo didelio nėra, jis gali pasinaudoti tik civilinės teisės priemonėmis. Tačiau fizinis asmuo turi įvertinti savo siekiamus tikslus. Jeigu jis nori gauti moralinės žalos atlyginimą dėl šmeižiančių komentarų, tokią galimybę jam suteikia tiek civilinė, tiek baudžiamoji teisė. Tačiau civiliniame procese asmuo gali reikalauti viešai paneigti paskleistus duomenis, o baudžiamasis procesas nenumato tokios galimybė. Taigi, jeigu asmeniui yra svarbu atstatyti savo reputaciją, jis greičiau kreipsis į teismą civiline tvarka. Baudžiamojo proceso rezultatas yra kriminalinės bausmės paskyrimas asmeniui, ko nenumato civilinis procesas. Taigi, jeigu asmuo pasirenka kaltininko nubaudimą ir nusikalstama veika yra pakankamai pavojinga, jis gali prašyti inicijuoti baudžiamąjį procesą.

Visos teisės saugomos. Cituojant arba kitaip platinant šią informaciją prašau nurodyti informacijos šaltinį.

Panašūs įrašai

53 Komentarai
 1. Paulius

  O jei klaidingą informaciją teikia apie gamintoją? Parašo, jog jo gaminamas produktas neatiti ką kokybės ir kainos ar pan, nors žinome, kad 100 proc žmogus nėra nieko iš mūsų pirkęs ir tikriausiai tai konkurentai ar kitas norintis apšmeižti žmogus?

  1. Rita

   Laba diena,
   tuo atveju, jeigu skelbiama tikrovės neatitinkanti informacija apie juridinį asmenį ir pastarasis patyrė žalos, juridinis asmuo gali kreiptis į teismą su ieškiniu dėl žalos, padarytos jo reputacijai, alyginimo, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.24 str. Nukentėjusiuoju pagal Baudžiamojo kodekso 154 str. gali būti tik fizinis asmuo.

   1. Natas

    Laba diena. O jai komentare parašiau ,, čia ne šitas ,kuris vokdavo iš automobilių magnetolas?” Jau skaitosi šmeištas?

    1. Rita

     Laba diena,
     tam, kad informacija būtų pripažinta šmeižiančia, ji turi būti pateikta kaip žinia, teiginys, fakto konstatavimo forma. Šiuo Jūsų nuorodytu atveju informacija pateikta ne kaip žinia, o pateikta klausimo forma, autorius ne teigia, o klausia, išreikšdamas abejones, nebūdamas tikras, todėl šiuo konkrečiu atveju Jūsų nurodyta informacija nelaikoma šveižiančia.
     P.S. šmeižiančia būtų laikoma informacija, jeigu ji neatitiktų tikrovės ir autorius ją pateiktų tokia forma: „čia šitas, kuris vokdavo iš automobilių magnetolas”.

   2. Gitana

    Soc tinkluose iškoliojau savo buvusio sugyventinę, viešai. Paduotas pareiskimas policijai. Kas man gręsia?

    1. Rita

     Laba diena, jei pradėtas ikiteisminis tyrimas, vadinasi dėl galimo šmeižimo elektroninėje erdvėje. Už šmeižimą nustatytos tokios bausmės: viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki vienerių metų.

 2. Rima

  Laba diena,
  kreipiantis dėl tikrovės neatitinkančios informacijos paneigimo civiline tvarka, būtina burodyti atsakovą, kaip sužinoti kas atsakovas jei Facebook paskyra ne konkretaus žmogaus, o pasivadinta išgalvotu vardu?

  1. Rita

   Laba diena,
   iš tikrųjų, kreipiantis į teismą, būtina nurodyti atsakovą, o atsakovo nenurodžius, tokio ieškinio teismas nepriims, bus nustatyti jo trūkumai. Asmens nustatymas pagal slapyvardį Facebook tinkle yra techninis klausimas, tačiau, kiek man yra žinoma, galimybės savo jėgomis nustatyti tokį žmogų yra menkos, nes prie komentarų nenurodomas net IP adresas. šioje vietoje patarčiau pirma kreiptis į policiją dėl ikiteisminio tyrimo dėl šmeižimo pradėjimo. Pradėjus tyrimą, ikiteisminio tyrimo specialistai nustatytų IP adresą bei jo naudotojus, kurių greičiausiai bus keli. Ikiteisminiame tyrime nustačius IP adresą bei galimus jo naudotojus/naudotoją, galima teikti civilinį ieškinį baudžiamojoje byloje arba atskirai kreiptis į teismą civiline tvarka atsakovais traukiant IP adreso naudotojus.

 3. Ieva

  Sveiki, Jai internete tinklalapyje Facebook buvo įkelta asmens nuotrauka su aprašu skleidžiančių melaginga informacija. Bet buvo pašalinta vos tik asmuo sužinojo jog buvo kreiptasi į policiją. Ar tokiu atveju galima kažką laimėti, ar jau nieko.

  1. Rita

   Laba diena,
   Jūsų minėtos informacijos vėlesnis pašalinimas iš socialinių tinklų neeliminuoja nusikalstamos veikos padarymo fakto. Taigi, jeigu viešai paskleista informacija buvo šmeižianti, neatitinkanti tikrovės ir ją paskelbęs žmogus tą žinojo, t.y. ją tokią paskelbė tyčia, jo veiksmuose galimai yra šmeižimo sudėties požymiai, kas sudaro pagrindą Jums kreiptis į ikiteisminio tyrimo įstaigas dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo.
   Tik kreipiantis su pareiškimu reikėtų pridėti įrodymus, kad tokia informacija buvo tikrai paskelbta. Taigi, jeigu paskelbta informacija buvo vėliau pašalinta, o Jūs nespejote to fakto užfiksuoti bei nepridėsite prie pareiškimo įrodymų, pagal tokį pareiškimą tikėtina bus atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą, nesant duomenų, pagrindžiančių nusikalstamos veikos padarymo faktą. Tačiau jeigu Jūs turite išsisaugojusi paskelbtą informaciją (screen shot), tikėtina, kad ikiteisminis tyrimas dėl šmeižimo gali būti pradėtas.

 4. Tomas

  Sveiki, ar skaitosi šmeižtas jei rekvizituose palieki atsiliepimą apie įmonę, jog jos darbuotojas telefoniniu pokalbiu nemandagiai bendravo su tavimi, nors neturi pokalbio įrašo kaip įrodymo?

  1. Rita

   Sveiki,
   šmeižtas yra tuo atveju, jeigu skleidžiama TIKROVĖS NEATITINKANTI informacija, faktai. Jeigu komentare nurodyti tikrovę atitinkantys faktai, nepriklausomai nuo to, ar išsaugojote garso įrašą, tokiu atveju šmeižtu tai nebus. Teisės aktai numato galimybę reikšti savo nuomonę, o pagal naujausią teismų praktika, asmenį, reiškiantį savo nuomonę dėl jam suteiktų paslaugų bei įmonės darbuotojų bendravimo kultūros su juo, gina ne tik įstatymai, bet ir teismai (https://www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/1314522/neeiline-situacija-del-neigiamo-atsiliepimo-internete-autoservisas-klienta-pakviete-susitikti-teisme?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR1nPlxxWvsm4m11NuJEm-qHWuswze5Y1eZ9gE28u_mhvhS2U5ngWeaFOfw#Echobox=1610691324)

  1. Rita

   Laba diena,
   jeigu tokie komentarai kvalifikuojami kaip šmeižiantys ir yra pradėtas ikiteisminis tyrimas, tai bausmės yra tokios:
   už paprastą šmeižimą bauda arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki vienerių metų.
   Jeigu komentarai paviešinti per visuomenės informavimo priemonę ar spaudinyje arba asmuo šmeižė kitą, neva šis padarė sunkų ar labai sunkų nusikaltimą, tuomet jis gali būti nubaustas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

 5. Laura

  Ar galiu pradėti teisinį procesą už šmeižtą viešoje erdvėje, kur mato 4000 narių už melaginga informaciją,cituoju komentarą :”Neapsirikite ir nepirkite drabužių nes ne prekių atgal nepriima ir negrąžina pinigų!!!”.

  1. Rita

   Sveiki,
   jei šis komentaras neatitinka tikrovės ir jo autorius tai žino, o taip pat šis komentaras jus žemina, galite kreiptis į teisėsaugos instituciją dėl ikiteisminio tyrimo dėl šmeižimo pradėjimo. Ar šis komentaras atitinka nusikalstamos veikos požymius, spręs ikiteisminio tyrimo pareigūnai.

 6. raimonda

  Sveiki,
  Cituoju komentara .” o antakius ir per narkotikus susigadinot?”
  cia komentaras skirtas man is nepazystamo man asmens , facebook
  Kaip man elgtis? nes tokio izeidimo gyvenime nepatyriau….
  ACIU

  1. Rita

   Laba diena,
   Jums vertinant šį komentarą kaip žeidžiantį, Jūs galite reikalauti jį pašalinti iš viešosios erdvės, o autoriui to nepadarius, galite kreiptis į teismą su ieškiniu dėl garbės ir orumo pažeidimo. Tik noriu pažymėti, kad klausiamąja forma pateikti teiginiai nevertinami teismų kaio žinia/faktas, o verčiau tik kaip nuomonė/subjektyvus vertinimas/abejonė, tad yra nedaug šansų, kad toks ieškinys bus tenkinamas teisme, o autorius bus įpareigotas pašalinti komentarą ir/ar atlyginti moralinę žalą.

  2. Vladas

   Sveiki mane apžmeižė žmogus socialiniame tinkle su vaizdo irašu ir komentaruose su grasinimu susidoroti ,kur galiu kreiptis

   1. Rita

    Laba diena,
    tokiu atveju galima kreiptis į policiją dėl šmeižimo, taip pat į teismą dėl garbės ir orumo pažeidimo bei neteisėto atvaizdo naudojimo soc. erdvėje. Išsamesnę konsultaciją galime suteikti el. paštu labas@teisevisiems.lt

 7. Sabrina

  Laba diena facebuke paskleide netikra informacija asmuo is netikros anketos policija pradejo ikiteismini tyrima taciau sako jog faceboom neduoda informacijos apir asmeni del smeizto. Ar taip gali buti? Kas tokiu atvej belieka daryti

  1. Rita

   Laba diena,
   deja Facebook turi duomenų neatskleidimo politiką, todėl jeigu duomenų šaltinis yra Facebook paskyra, duomenis gauti bus labai sunku. Dėl to labai daug ikiteisminių tyrimų sustabdomi arba net nutraukiami, nepavykus nustatyti atsakingo asmens.
   Bet kuriuo atveju galite prašyti ikiteisminio tyrimo pareigūno pateikti jums nutarimą, kurį turėsite galimybę skųsti ikiteisminį tyrimą organizuojančiam prokuroroui o vėliau teismui. Tad galbūt pavyks gauti daugiau informacijos apie ikiteisminio tyrimo (ne)galimybes gauti Facebook esančius duomenis.

 8. Gydytojas

  Ar gali buti nubaustas pacientas palikęs ižeidžiantį komentarą apie gydytoja tinklalapyje pincetas.lt

  1. Rita

   Sveiki,
   taip gali būti taikoma atsakomybė (baudžiamoji arba civilinė), jeigu bus įrodyta, kad komentare nurodyti duomenys neatitinka tikrovės ir tai pažeidžia gydytojo reputaciją, pakerta pasitikėjimą juo visuomenėje.

 9. Klientas

  Sveiki, ar gali būti nubaustas komentaro autorius – „einu gatve ir pamatau už automobilio vairo sėdinti padugne Pavardenį”

  1. Rita

   Sveiki, toks teiginys būtų vertinamas kaip įžeidimas, todėl atsakomybės taikymas mažai tikėtinas (kad būtų taikoma atsakomybė, reikia įrodyti, kad buvo paskleista ne nuomonė, o žinia, faktas).

 10. Artūras

  Laba diena,
  Straipsnyje žmogus teigia esantis gėjus, homoseksualus.
  Komentaras: ‘Pederastas’, įžeidimas ar faktas?
  Žodis kilęs iš graikų kalbos reiškia, vyro santykiavimą su kitu vyru ar jaunuoliu. Suprantu, kad dabar jau šis žodis priskiriamas prie žeminančių, bet atrodo lyg ir reikšmė atitinka pasiskelbusio straipsnyje žmogaus orientaciją.
  Kokia atsakomybė už tokį komentarą?

  1. Rita

   Sveiki, šioje vietoje žinoma esminę reikšmę turės aplinkybė, kaip teismas vertins tokį pasisakymą.
   Tačiau kalbant iš praktikos, kadingi žmogus pats teigė esantis homoseksualus, mažai tikėtina, kad minėtas komentaras bus vertinamas kaip pažeidžiantis garbę ir orumą ir vertinamas kaip šmeižimas ar įžeidimas.

 11. Laba diena.
  Noriu paklausti, ar teisėsauga nagrinėja skundus, kai žmogus įžeidinėjamas youtube.com platformoje ir jei man žinomas žmogus sąmoningai palaiko kitus įžeidinėjimus? Ar gali žmogus youtube.com platformoje skelbti mano laišką viešai skirtą tik jam ir mano elektroninio pašto adresą (laiške šio adreso nebuvo, žmogus pats tyčia jį parašė, kad visi matytų)? Ar numatytą atsakomybę už tokius veiksmus?
  Ačiū už atsakymą.

  1. Rita

   Sveiki, jeigu tokiose frazėse yra nusikaltimo sudėtis (šmeižtas), tai ikiteisminio tyrimo įstaigos tokius atvejus tiria.
   Rašykite pareiškimą dėl šmeižto, pridėkite visus įrodymus. Arba galime padėti surašyti pareiškimą, susisiekite el. paštu rita@teisevisiems.lt

 12. Ernestas

  Sveiki parasiau savo buvusios merginos draugui krv nors as traktuoju tai kaip keiksmazodi ir parasiau kad isskiria seimas mano atzvilgiu taip ir buvo kadangi kai atejau pas ja buvau vedes bet visaip ikalbinejo skirtis ar eis man kazka irodyti ji sake kreipsis del smeizto ko man dabar tiketis ?

  1. Rita

   Sveiki, jeigu informacija atitinka tikrovę, tik yra, pavyzdžiui, nekorektiškai išreikšta, tokiu atveju šmeižimo sudėties nėra ir baudžiamąją bylą inicijuoti bus atsisakyta. Tačiau tokiu atveju įžeistas žmogus gali kreiptis civiline tvarka į teismą dėl garbės ir orumo gynimo ir prašyti atlyginti neturtinę žalą, jeigu įrodys, kad tokią patyrė.

 13. Facebooke po suzadetuviu postu, nepazystamas asmuo parase jog mano sužadėtinė paimtu i burna kaip ir anksciau. Imanoma nubausti kazkokiu budu?

  1. Rita

   Laba diena,
   taip toks komentaras yra pagrindas kreiptis į teismą dėl garbės ir orumo pažeidimo ir reikalauti atlyginti neturtinę žalą.

 14. Lilija

  Sveiki. Nežinau ka daryti ir kur kreiptis del kaimynes kuri daug metu šmeižia ir ižeidineja mano seima. Kai buvo gyva mama tai ji nekreipdavo demesi nes nenorejo konfliktu bet kai ji nuolat skleidzia paskalas apie mano vaikus neduodavo ramei praeiti apvardziuodavo visaip o dabar vykstant musu namo renovacijai kalba statybu darbininkams apie mane nesvankius dalikus as tikrai jau negaliu kenteti. Buciau dekinga jaigu sulaukciau koki nors pataryma. Ačiu

  1. Rita

   Laba diena,
   turite teisę kreiptis į teismą dėl garbės ir orumo gynimo. Tokiu atveju teikiamame ieškinyje nurodote kokius neteisėtus veiksmus atliko atsakovė bei reiškiate savo reikalavimą – nutraukti neteisėtus veiksmus bei atlyginti jūsų patirtą neturtinę žalą, kurią turite įvertinti pinigais.

 15. Seksualinio pobūdžio šmeižtas internete moteriai
  Laba diena, turiu didelę bėdą kuri tęsiasi tris metus. Nuo 2018m. Interneto skelbimuose-Siulo.lt, skelbiu.lt – skiltis moteris ieško vyro. Ir kituose portaluose yra rašoma apie mane, kad esu prostitutė, mano vaikas nesantuokinis. įvairūs skambučiai buvo su neva siūlomomis pažintimis. Viešinamas mano numeris ir kiti kontaktai. Buvo skundas į darbą, kad atseit tvirkinu mokinius. Dėl to esu pažeminta pareigose. Buvo kreiptąsi į policiją. Policija atmetė pareiškimus. Siūlo rasti advokatą. Ar advokatas gali išsiaiškinti komentarų IP ? Nes nežinau kas šmeižia. Nepavyksta išsiaškinti tiesos.

  1. Rita

   Sveiki, advokatas IP nesiaiškina, nes tą atlieka IP specialistai, kurių yra ir tarp policijos pareigūnų.
   Jei atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą, turite skųsti tokį nutarimą, nes tam, kad būtų inicijuota civilinė byla, reikia žinoti atsakovą, t.y. asmenį, šiuos duomenis skleidžiantį.

 16. Mano nuomone šmeižikai turi būti nubausti. Dirbu mokytoja, turiu vyrą ir dukrą. Tokie rašymai, kad neva esu prostitutė-yra šmeižtas.

 17. Pabandysiu, bet tai beprasmiška. Policija liepė kreiptis į advokatą ir pasakė, kad advokatas gali perduoti bylą policijoje. Mano tikslas, kad šmeižikai būtų naubausti-bauda arba kalėjimas. Būtent to noriu pasiekti. Įtariamus žmones advokatui nurodysiu ir turiu įrodymų daug. Nes buvo skambinta man, mano šeimai. Teroras vyksta tris metus. buvo ikiteisminis, seniai jį nutraukė. Pareiškimai atmesti. Situacija blogėja su kiekviena diena.

 18. Įtariamųjų yra daug. Policijoje buvo pripažinta kalta moteris Loreta Mansurienė Meškauskienė. Siūlo.lt yra jos skelbimų. Būtent po jos skelbimais esu šmeižiama aš ir mano visa šeima. Ji ir galbūt jos kiti draugai nesustoja tai daryti.

 19. Sweiki. Norėčiau pasiteirauti kur galima kreiptis jei vyro buvusioji rašo vyrui ir mane ižeidinėja vadina šliure, valkata ir t.t.???

  1. Rita

   Laba diena,
   galima kreitis į policiją dėl šmeižimo arba į teismą dėl garbės ir orumo gynimo.

 20. Elena

  Laba diena,
  Nupirkau el.gyvatuką iš skelbiu, apžiūrėjus viskas su juo buvo gerai, veikiantis, tačiau mums buvo labai mažas, jo nenaudojom, tai prekę nutariau tiesiog parduoti per skelbiu. Atsirado pirkėja, sutarėm-nupirko už 22eur (su siuntimu). Gavus prekę pirkėja, pareiškė, kad šonas nubrozdintas. Parašė, kad kompensuočiau už dažus. Tada parašiau, kad prekę grąžintu su originalia dėže ir mes grąžinsim pinigus. Skambinom, sakėm. Tačiau ji pradėjo šantažuoti, įkėlė facebook su mano nuotrauką, prirašė melo apie tai kad aš keičiu facebook vardus, paviešino vardą, pavardę, kad aš esu apgavikė, nepatikli pardavėja, kad mano visa šeimyna apgavikai, įkėlė į skundziu lt įrašą, kad aš nepatikima ir t.t. Buvo siūloma prekę grąžinti, tačiau ji to nepadarė. Paviešinta asmeninė nuotrauka,vardas pavardė – policija? duomenų apsauga? kur turiu kreiptis?

  1. Rita

   Laba diena, Elena,
   Jūsų situacijoje matau du galimus pažeidimus – pirmas – į Jūsų atvaizdo naudojimą, viešai skelbiant jūsų nuotrauką ir antras – šmeižimas/garbės ir orumo pažeidimas.
   Pirma turite raštu kreitis į asmenį su reikalavimu pašalinti paskelbtą informaciją, o jam nesutikus, turite du kelius – arba į policiją dėl šmeižimo arba į teismą bandrąja tvarka dėl garbės ir orumo pažeidimino.
   P.S. Jei reikia teisinių paslaugų – kreipkitės, teikiame įvairaus pobūdžio teisines paslaugas iki atstovavimo teismuose.

 21. Eglė

  Sveiki. Jei facebook puslapyje buvo paskelbta informacija tiksliai ką man žmogus rašinėjo (sreen shot) ir pranešimas Kad neadekvatus konkrečiai. Ir kad pasisaugotų šito melagio. Ar laikoma kaip šmeižtu?

 22. Gintarė

  O kaip traktuoti tokius pasisakymus internete, kai viena moteris kitą pavadina „deb-le” o kita ją pavadina „k……..”. Tai šmeižtas ar garbės ir orumo įžeidimas? Kaip baudžiama už keiksmažodžius facebooke?

  1. Rita

   Laba diena, tokie komentarai vertintini veikiausiai kaip garbės ir orumo pažeidimas.
   Bet žinoma reikia žiūrėti visą kontekstą, kuriame parašyta, kokie dar duomenys nurodyti, kiek žmonių perskaitė, kokią nuomonę susidarė, ar yra faktų konstatavimo ir pan.

 23. Arnas

  Laba diena,
  Esu įdėjęs darbo skelbimą kaip juridinis asmuo. Bet vis sulaukiu komentarų po juo,speju komentuoja vienas ir tas pats žmogus ( rašymo stilius ir naudojami žodžiai tokie patys), kurie įžeidžia mano šeimą ( cituoju: ” nedamoki algos, nes žmonai nori sudėti papus” ), sugadinti įmonės turtą ( „pribersiu cukraus į automobilio baką” ), noras susidoroti su manimi ir sukelti fizinį skausmą ( ‘ ar nereiks jūsų suspardyti ” ).
  Tokiu pagrindu galiu rašyti pareiškimą e-policijoj? jei priimtų pareiškimą ar mane informuotų kas tai per žmogus, kuris rašinėja?
  Turiu įtarimą kas rašo, bet negaliu apkaltinti žmogaus tiksliai nežinant ar tai jis.
  Ačiū

  1. Rita

   Laba diena, Arnai,
   Pirma, reikia nustatyti, ar jūs esate JA direktorius/atstovas, kad būtų pagrindas nustatyti, kad komentarai adresuoti būtent Jums?
   Jeigu taip, tuomet minėti komentarai traktuotini kaip grasinimas sutrikdyti sveikatą – antrasis komentaras (kreipkitės į policiją), ir kaip asmens garbės/orumo įžeidimas – kreipkitės civiline tvarka į teismą dėl garbės ir orumo įžeidimo (dėl pirmo komentaro).
   Kai kreipsitės į policiją, jei pradės ikiteisminį tyrimą, pagal IP adresą nustatys buvimo vietą ir atitinkamai asmenį.

 24. Arnas

  Laba diena Rita,
  Esu JA direktorius.
  O parašius pareiškimą sužinočiau kas komentavo? t.y. asmenį. Nebūtų taip kad tarkim pagal duomenų apsaugos įstatymą man neatskleistas?
  O gal yra lengvesnis būdas identifikuoti „drąsuolį”? Nes identifikavus drąsa ir išgaruotų manau 🙂

  Ačiū

  1. Rita

   Laba diena, Jums parašius pareiškimą ir pradėjus pagal jį ikiteisminį tyrimą, būtų nustatytas IP adresas ir atitinkamai naudojęsis asmuo. Jei būsite pripažintas nukentėjusiuoju ir/ar civiliniu ieškovu, turėsite teisę susipažinti su ikiteisminio tyrimo medžiaga.

Rašyti komentarą

Naujausi straipsniai

Žurnalistų atsakomybė už tikrovės neatitinkančios informacijos skelbimą
2024-02-20
Vaiko gyvenamosios vietos keitimas
2024-01-12
Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo atsisakymo pagrįstumas, pateisinant jos sudarymo termino pabaiga
2023-11-25